„Listy do Powie??ciopisarki” monografia kontakt??w czytelnik??w z pisark?- opracowania list??w

List z 12 lipca 2013 r.- autor: Basia

Witaj Dario.

W momencie, gdy Beata napomkn???a mi o artykule w „Sensie” o zaklinaniu koni i ??ycia wiedzia??am, ??e musz? przyjecha? do tego miejsca. Czego si? spodziewa??am- nie wiem.  Pierwsza telefoniczna rozmowa z Tob? by??a jedynie potwierdzeniem wcze??niejszego. Poczu??am od Ciebie mn??stwo pozytywnej energii i tak? si???, z kt??rej chcia??abym czerpa? (teraz si? wyda??am). Wiedzia??am, ??e chc? do Ciebie jecha?, aby odnale??? drog? do tej cz???ci mnie, kt??ra wci??? b???dzi po rozdro??ach nie mog?c znale??? ukojenia.

(…) Twoja pozytywna energia, umiej?tno??? si?gania po to, co chcesz, sprzeciwianie si? trwaniu w chorej sytuacji, prostowanie si? wtedy, gdy inni upadaj?, ma magnetyzm, kt??ry przyci?ga to, co najlepsze i pokazuje, ??e cz??owiek urodzi?? si? po to, by by? szcz???liwym i realizowa? swoje marzenia”

„Galant??wki” – monografia kontakt??w czytelnik??w z pisark?

WP_20160714_003    „Galant??wki”- czytelnicy i fani do pisarki

Instytut publikuje monografi? zebranych na przestrzeni lat list??w i kontakt??w czytelnik??w z pisark?, znajduj?cych si? w archiwaliach Instytutu. Na monografi? „Galant??wki” sk??adaj? si? ciekawe recenzje, opinie w??asne czytelnik??w i mi??o??nik??w tw??rczo??ci autorki, jak r??wnie?? eseje krytyczne specjalist??w od literatury z uniwersytet??w i o??rodk??w sztuki. Zapraszamy do czytania!

Kurs Literatury

logo4Zapraszamy na roczny Kurs Literatury!

Zaj?cia odbywa? b?d? si? raz w miesi?cu: sobota- niedziela. Harmonogram przedstawia si? nast?puj?co:

Sobota- wyk??ad i seminarium z zakresu tw??rczo??ci danego pisarza lub poety.

Niedziela- zaj?cia wyjazdowe w terenie

Zapisy prosimy sk??ada? na maila” dariaart@poczta.fm lub pod numerem telefonu 664 115 113.

Promocja powie??ci „Dw??r Wiatr??w” w Dworze Powie??ciopisarki Pracowni Literackiej

IMG_20160703_172152  Pracownia Literacka Powie??ciopisarki Dw??r Olchowe ??ki.

Mie??ci si? w D??ugosiodle, 80 km. od centrum Warszawy. To miejsce spotka?? ludzi kultury i sztuki oraz mi??o??nik??w tw??rczo??ci autorki. W??a??nie w tym niesamowitym miejscu odby??a si? promocja najnowszej powie??ci „Dw??r Wiatr??w”. – To cudowne uczucie spotka? si? z autorem w jego domu, w jego otoczeniu, tam, gdzie powstaj? ksi???ki pisarki. Dom ma magiczn? atmosfer?, otoczenie jest tak bardzo poetyckie, ??e a?? w pewnym  momencie traci si? kontakt z rzeczywisto??ci? i mo??na znale??? si? wprost w powie??ciach Darii Galant- m??wi jedna z uczestniczek spotkania autorskiego. (red)