Kursy Trenerskie

Instytut DG prowadzi kursy trenerskie HEQ w dziedzinie:

1. Trener Psychologii Koni

2. Trener Medytacji Konnej

3. Trener Koni Metody HEQ Stopnia Podstawowego

4. Trener Koni Metody HEQ Stopnia Zaawansowanego

Uprawnienia:

Po uko??czeniu kurs??w absolwent otrzymuje certyfikat uko??czenia szkolenia HEQ System Riding w danej dziedzinie, kt??ry upowa??nia go do stosowania metody, uczenia jej dydaktyk? i odwo??ywania si? do jej

osi?gni?? w procesie rozwojowym koni i je??d??c??w oraz u??ywania tytu??u zawodowego Trener Metody Holy Equus (w okre??lonych dziedzinach).

Obecnie certryfikowane kursy Trener??w HEQ System Riding prowadzone s? przez autork? Metody HEQ Dari? Galant.

Podstawa prawna:

1.System certyfikacyjno- szkoleniowy HEQ, nadaj?cy uprawnienia Trenera Metody Holy Equus jest wy???czn? w??asno??ci? autorki metody Darii Galant.

2.Tylko autor Metody HEQ udziela certyfikacji trenerskich oraz mianuje w procesie szkoleniowo-edukacyjnym Instruktor??w i Wyk??adowc??w Metody HEQ, kt??rzy wsp????pracuj? przy certyfikowanych szkoleniach HEQ.