Metoda Holy Equus (HEQ)

Holy Equus (w skr??cie HEQ) to metoda z dziedziny naturalhorsemanship (cz??owiek- ko??-

partnerstwo) opieraj?ca si? o znajomo??? zachowa?? koni, psychiki tych zwierz?t i wp??ywu

zjawisk na cz??owieka. Zg???bia zagadnienia kontakt??w koni z lud??mi i bezpo??redniego

wp??ywu koni na psychik? ludzi. Oparta jest o prawdziw? znajomo??? natury koni, budowy ich

uk??adu nerwowego, ich zwi?zku z natur? oraz relacji z cz??owiekiem. To metoda, pozwalaj?ca

na zbli??enie si? do fascynuj?cego ??wiata koni i przyrody a jednocze??nie kszta??towanie w??asnej

psychiki i charakteru w oparciu o zrozumienie ??wiata Holy Equus a przez to ??wiata doko??a

nas.

Do czego s??u??y?

Holy Equus (HEQ) to metoda pracy z psychik? koni, ich potencja??em

je??dzieckim i terapeutycznym. W swojej pracy korzystaj? z niej trenerzy,

hodowcy, je??d??cy zawodowi, amatorzy je??dziectwa, mi??o??nicy koni (HEQ System

Riding).

To r??wnie?? technika rozwoju osobistego (motywacyjna, rozwijaj?ca si???

charakteru i sprawczo???) oraz relaksacji (przeciwdzia??anie stresowi,

wypoczynek emocjonalny) przy pomocy koni. Z metody w swoich terapiach

korzystaj? psychologowie, coachowie, trenerzy personalnych oraz specjali??ci z

r????nych innych dziedzin. R??wnie?? wszyscy, kt??rzy chc? do??wiadczy?

uzdrawiaj?cej mocy kontaktu z ko??mi (HEQ Zaklinanie Koni i ??ycia).

Nazwa metody Holy Equus pochodzi od dw??ch s????w: "holistyczny"- co znaczy

"ujmuj?cy ca??o??? zagadnie?? zwi?zanych z cz??owiekiem" i ??aci??skiego "equus"- co

znaczy ko??.

Dlatego technika ta skierowana jest do obszar??w zg???biania wiedzy o w??asnym

??yciu i w??asnych zasobach rozwojowych. Oferuje ca??okszta??t terapeutyczno-

dydaktycznej mo??liwo??ci pracy nad swoimi ??yciowymi i zawodowymi celami w

oparciu o pedagogik? rozwoju i nauk? o przyrodzie.