O Instytucie DG

 

Instytut Darii Galant powsta?? na bazie bogatej wiedzy, gruntownych do??wiadcze?? i inspiruj?cych dzia??a?? tw??rczych polskiej pisarki i poetki- Darii Galant. To autorka powie??ci, wierszy, sztuki audiowizualnej (film??w artystycznych, konceptualnych, dokumentalnych) i sztuki wizualnej (formy przestrzenne, asambla??e, obrazy, fotografia). Jej prace artystyczne i ksi???ki znajduj? si? w prywatnych kolekcjach, zbiorach instytucji kultury i sztuki a tw??rczo??? artystki inspiruje wiele dzia??a?? i koncepcji na niwie sztuki i nauk rozwojowo- motywacyjnych.

Daria Galant jest autork? koncepcji artystyczno- filozoficznej Teoria Bia??ej Emocji, projektu rozwojowego „Metoda Holy Equus- zaklinanie koni i ??ycia” oraz Alpacatherapy Spirit- powsta??ego na bazie Metody Holy Equus, drugiego jej projektu z dziedziny relacji cz??owiek- natura, kt??ry odwo??uje si? do rozwoju przez kontemplacj? przy udziale alpak.

Instytut DG ( w skr??cie: IDG) zajmuje si? edukacj? z dziedziny kultury i sztuki oraz edukacj? motywacyjno- rozwojow?.

Swoje koncepcje realizuje poprzez produkcj? film??w artystycznych, dokumentalnych, produkcj? spektakli teatralnych (Pracownia Filmu i Literatury), wydawnicz?, edukacyjn?.

Instytut DG prowadzi zaj?cia grupowe i indywidualne w dziedzinie:

  • sztuki koncepcj? Teorii Bia??ej Emocji (Teatr TBE, Teatr Konny, zaj?cia literacko- filmowe)
  • rozwojowo- motywacyjnej i pedagogicznej (Teoria Bia??ej Emocji)
  • rozwoju osobowo??ci przy pomocy koni (Metoda Holy Equus)
  • zaj?? relaksacyjno- kontemplacyjnych przy udziale alpak (Alpacatherapy Spirit)