Teoria Białej Emocji

Dla pisarki w jej filozofii (White Emotion Theory/Teoria Bia??ej Emocji) jedno z nadrz?dnych miejsc w przestrzeni ??ycia odgrywa natura i poczucie wolno??ci wewn?trznej, kt??rego mo??na poszukiwa?, zdaniem autorki, poprzez kontemplacje natury i wnikanie w struktur? wewn?trznego spokoju. W d???eniu do odnajdywania i rozumienia warto??ci humanistycznych Teoria Bia??ej Emocji proponuje mi?dzy innymi wsp????prac? ze ??wiatem zwierz?t (Metoda Holy Equus), kt??ra pomaga w zrozumieniu siebie, jako istoty ludzkiej i rozwoju osobowo??ci w oparciu o kontakt np. z ko??mi i alpakami. Ustosunkowanie si? do ??ycia jako cz??owiek odczuwaj?cy w filozofii Bia??ej Emocji odbywa si? przy pomocy sztuki: literatura, film, opowie???, fotografia, teatr, performance.

Za??o??enia filozofii Bia??ej Emocji wspomagaj? rozw??j spo??ecze??stwa ?????odczuwaj?cego?????? i ?????wsp????czuj?cego?????? .