Metoda Holy Equus

?????Poznanie koni, to mo??liwo??? poznania innego ??wiata, tak dalece odleg??ego od ludzkiego, ??e

a?? dla cz??owieka nie do opisania. Lecz wiedza o tym, jak my??l? konie, nam ludziom pomo??e

zrozumie?, ??e nie jeste??my najwa??niejsi w ??wiecie, kt??ry nas otacza i nie mamy licencji na

wiedz?. ???wiat przyrody ??yje w??asnym rytmem, do kt??rego przynale??ymy, chocia?? wydaje

nam si?, ??e nim rz?dzimy.?????? (Daria Galant)