Teatr TBE

W roku 2016 Instytut DG przygotowuje i prezentuje nast?puj?ce spektakle:

?????Ca??un?????? ?????? monodram Darii Galant w wykonaniu Jerzego ?uszcza- aktora dramatycznego.

?????Departament Straconego Czasu??????- fragmenty dramatu futurystycznego (wyd. 2015 r.

Warszawa) Darii Galant w interpretacji Jerzego ?uszcza- aktora dramatycznego

?????My??li??????- przedstawienia performatywne z udzia??em koni i je??d??c??w w kategorii Teatru

Konnego. Konie do spektakli przygotowywane s? metod? HEQ (pe??nego porozumienia w

komunikacji pomi?dzy je??d??cem- aktorem a wierzchowcem-aktorem)