Metoda Teorii Białej Emocji

 

Dla pisarki w jej filozofii (White Emotion Theory/Teoria Bia??ej Emocji) jedno z nadrz?dnych miejsc w przestrzeni ??ycia odgrywa natura i poczucie wolno??ci wewn?trznej, kt??rego mo??na poszukiwa?, zdaniem autorki, poprzez kontemplacje natury i wnikanie w struktur? wewn?trznego spokoju. W d???eniu do odnajdywania i rozumienia warto??ci humanistycznych Teoria Bia??ej Emocji proponuje mi?dzy innymi wsp????prac? ze ??wiatem zwierz?t (Metoda Holy Equus), kt??ra pomaga w zrozumieniu siebie, jako istoty ludzkiej i rozwoju osobowo??ci w oparciu o kontakt np. z ko??mi i alpakami. Ustosunkowanie si? do ??ycia jako cz??owiek odczuwaj?cy w filozofii Bia??ej Emocji odbywa si? przy pomocy sztuki: literatura, film, opowie???, fotografia, teatr, performance.

Za??o??enia filozofii Bia??ej Emocji wspomagaj? rozw??j spo??ecze??stwa „odczuwaj?cego” i „wsp????czuj?cego” .

Pierwsze warsztaty i wyk??ady TBE (literaturoterapia, tw??rcze postrzeganie,

kreatywne pisanie) odby??y si? w 2015 r w Polskim O??rodku Kultury w Dublinie

(Irlandia), nast?pnie na Zamku Kmit??w i Lubomirskich w Nowym Wi??niczu,

organizowane przez Muzeum Ziemi Wi??nickiej.

Utworami Darii Galant, kt??re zawieraj? koncepcje White Emotion Theory jest

antyutopijny dramat w III aktach „Departament Straconego Czasu” (wyd. 2015

r.), powie??? „Dw??r Wiatr??w” (wyd. 2016), powie??? „B??g ukry?? si? w g??rach”

(wyd. 2002), „Kobieta o oczach rzeki” (wyd. 2013) oraz filmy „Nadbu??a??ski

Teatr Konny” (2010 r.), „Musia??owicz” (2012 r.).