Spektakle

W roku 2016 Instytut DG przygotowuje i prezentuje nast?puj?ce spektakle:

?????Ca??un?????? ?????? monodram Darii Galant w wykonaniu Jerzego ?uszcza- aktora dramatycznego.

?????Departament Straconego Czasu??????- fragmenty dramatu futurystycznego Darii Galant (wyd. 2015 r.

Warszawa) w interpretacji Jerzego ?uszcza- aktora dramatycznego

?????My??li??????- przedstawienia performatywne z udzia??em koni i je??d??c??w w kategorii Teatru

Konnego. Konie do spektakli przygotowywane s? metod? HEQ (pe??nego porozumienia w

komunikacji pomi?dzy je??d??cem- aktorem a wierzchowcem-aktorem)

 

Spektakle Teatru TBE (Teorii Bia??ej Emocji) s? eseistyczn? form? wizuln? obcowania z literack? i poetyck? wizj? kontaktu widza ze ??wiatem tw??rczo??ci.

Wed??ug artystyczno- filozoficznej koncepcji White Emotion Theory (Teoria Bia??ej Emocji) spektakle s? wydarzeniem artystycznym, prze??yciem filozoficznym, gdzie liczy si? nie sam fina??, czyli premiera przedstawienia a ca??y proces kontaktu ze sztuk?, jako warto??ci? dodan?.

Wa??nym elementem Teatru TBE jest kreatywna i tw??rcza droga ni?? prezentacja celu jako ko??cowego efektu (orientacja na drog?, nie cel).