Zaj?cia Artystyczne

Instytut DG poprzez dzia??anie Teatru TBE realizuje zaj?cia artystyczne w formie warsztat??w,

prelekcji i edukacji artystycznej. Zaj?cia ucz? i przybli??aj? cele tw??rczo??ci, sztuki, kultury.

Na zaj?ciach poznaje si? artystyczne formy wyrazu i umiej?tno??ci ekspresji tw??rczej.

Skierowane s? do wszystkich, kt??rzy chc? poszerzy? swoje horyzonty poznawcze,

humanistyczne i kreatywne.